Havzan Mah. Yeni Meram Cad. Özdemir Apt. No:11/4 Meram / Konya
+0 332 350 45 43 / +0 332 351 38 71

Konkordato

Ülkemizde 15 temmuz 2016 olayları sonrası ilan edilen OHAL kapsamında sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerin bu yönde karar vermesi engellenmiştir.

Bu durum karşısında Konkordato müessesesi uygulamada yeniden canlanmıştır.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre;

  1. maddede bahsedildiği üzere borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat(indirim) yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için Konkordato talep edebilir.

Konkordato, mali durumu bozulmuş borçluları ve bu durumda borçluların alacaklılarını korumayı amaçlayan bir müessesedir. Alacaklıların alacağın belli bir yüzdesinden vazgeçtiklerini veya alacağın vadesini uzattıklarını ya da taksite bağladıklarını belirleyen anlaşmayı yapmaya imkan sağlar.

Konkordato ile borçlu, borçlarını konkordato ile düzenlenen şekilde ödediğinde borçlarının tamamından kurtulur. Bu haliyle Konkordato, borçlu ile alacaklılar arasında borcun yeniden yapılandırılması anlaşmasıdır.

Konkordato müessesinin yapısı gereği yapılan konkordato anlaşması borçlu ile anlaşmayan alacaklıları dahi bağlar. Ancak Konkordato anlaşması için alacaklı kişiler çoğunluğu ve alacak miktarı çoğunluğu olmak üzere iki ayrı çoğunluğun sağlanması gerekir. Bunlar;

  • Alacaklıların yarısı konkordato anlaşmasını kabul etmelidir.
  • Konkordato ile anlaşılan alacaklıların alacaklarının toplamı, toplam borcun üçte ikisinden fazla olmalıdır.

Bu şartlar sağlandığında yapılan anlaşma konkordato görüşmelerinde kendisi ile anlaşılmamış alacaklıları da bağlar.

İİK’da düzenlenen resmi Konkordato üç şekilde yapılabilir: Adi Konkordato, Malvarlığının terki sonrası Konkordato, İflastan sonra (iflas içi) Konkordato. Resmi olmayan, borçlu ile alacaklıların kendi aralarında anlaşıp devletin resmi kurumlarını müdahil etmeden yaptıkları anlaşma, borçların yeniden düzenlenmesi niteliğinde olup Borçlar Hukuku hükümlerine tabiidir.

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

  • Adi Konkordato

Konkordato uygulamalarında sıkça karşımıza çıkan Adi Konkordato, iflasa tabi borçlular ve iflasa tabi olmayan borçlular arasında uygulama bulur. Konkordato teklifinde borçlunun bulunabileceği gibi alacaklılar da bu teklifte bulunabilir. Tenzilat(indirim) Konkordatosu ve Vade Konkordatosu olmak üzere iki türü vardır:

  • Tenzilat Konkordatosunda alacaklılar alacağının belli bir kısmından feragat edip borçluya kolaylık sağlanmış olur, borçlunun borcunu ödeme sorumluluğu belli bir oranda azalır.
  • Vade konkordatosunda ise borçluya edimini yerine getirmesi için belli bir ek süre verilir ya da borç taksitlere ayrılır.

Tenzilat ve vade konkordatosunun birlikte uygulanabilmesi mümkündür. Taraflar bir indirim üzerinden anlaşabilecekleri gibi ayrıca borcu erteleyebilirler ya da taksitlere ayırabilirler.

Konkordatoya başvurmak isteyen borçlu ya da iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, icra mahkemesine bir dilekçe ile Konkordato teklifinde bulunur. İcra mahkemesi en fazla 3 aylık bir mühlet süresi verip bir ya da daha fazla konkordato komiseri belirler. Atanan komiserler alacaklıları toplantıya çağırır, bu toplantıda alacaklılar konkordatoyu kabul eder ya da reddeder. Kabul edilen konkordato teklifi Ticaret mahkemesinin onayına sunulur. Mahkemenin onay vermesi halinde borçlu, anlaşma oranında sorumluluktan kurtulur.

Konkordato mühletinin şartları; borçlunun alacaklıları zarara uğratma kastının olmaması ve başarı ihtimalinin mevcut olmasıdır.

Konkordatonun mahkeme nezdinde onayı için ise; borçlunun kaynaklarının anlaşılan miktar üzerinde orantılı olması, anlaşmanın alacaklıların en az yarısıyla ve toplam borç miktarının üçte ikisinden fazlasını kapsayacak şekilde olması, teminat gösterilip yargılama harç ve giderlerinin yatırılmış olması gerekir.

Konkordato anlaşmasından sonra borçlunun bazı mallarının tasarrufu konkordato komiseri denetimi altındadır ve bazı işlemler için icra mahkemesinden izin alınması gerekir.

Konkordato anlaşması imtiyazsız alacaklar için bağlayıcıdır, Rehinli alacaklar, kamu aynından doğan alacaklar ve diğer imtiyazlı alacaklar için bağlayıcı değildir.

  • İflas Sonrası (İflas İçi) Konkordato

Bu tür konkordato iflas etmiş borçlular için öngörülmüştür. İflas halindeki borçlunun talebiyle konkordato kabul ve tasdik edilirse borçlu hakkındaki iflas bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar. Teklif İflas İdaresine verilir. Bu tür konkordatoda mühlet ya da komiser atama yoktur. Niteliğine uygun düştükçe Adi Konkordato hükümleri uygulanır.

Malvarlığının terki suretiyle Konkordato

Bu tür konkordato; borçlunun malları üzerindeki tasarruf etme yetkisini veya tamamını ya da başka bir kısmını devretme yetkisini alacaklısına bırakmasıyla gerçekleşir. Alacaklılar kendi yetkilerine bırakılan mallar üzerinde tasarruf ederek alacaklarını tahsil eder. Adi konkordato hükümleri niteliğine uygun düştükçe bu kısımda da uygulanır.

Sonuç olarak konkordato günümüzde uygulaması tekrar yaygınlaşmış; borçlunun borcunu ödeyebilmesinde kolaylık sağlayan ve alacaklının alacağına ulaşmasında önemli bir rol oynayan bir müessesedir.

Kaynakça:

1241 Sayılı İcra ve İflas Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

05.12.2018

YASİN DEMİROĞLU

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by