Havzan Mah. Yeni Meram Cad. Özdemir Apt. No:11/4 Meram / Konya
+0 332 350 45 43 / +0 332 351 38 71

Blog

01
Eki

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN GERÇEK KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURMA HAKKI

“Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca e- Nabız verilerine ulaşım konusunda küçük tarafından aksi öngörülmedikçe hem küçüğün hem de velisinin yetkili olduğu, ayırtım gücüne sahip küçüğün bu hakkı bizzat kullanabileceği gibi velisinin de onun adına kullanabilmesi ile  bu duruma özgü olarak kişisel verilerin korunması hakkının nispi kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir…

 

20
Haz

AV. ARB. ELİFE KAZANCI’DAN 500 KİŞİYE EĞİTİM

Av. Arb. Elife Kazancı 4,5 ayda iş hukukunda uzmanlık, Ticaret hukukunda uzmanlık, Tüketici Hukukunda uzmanlık, banka ve finans hukukunda uzmanlık eğitimlerinde uygulamacı eğitimci olarak yer almış 500 kişiye eğitim vermiştir.

08
Eyl

BOŞANMA SEBEPLERİNDEN OLAN TERK

Türk Medeni Kanunu, eşlerden birinin haklı bir sebep olmadan diğer eşi bırakmak suretiyle ortak konutta geri dönmemek üzere ayrılmasına, bazı hukuki sonuçlar bağlamıştır. Bu husus TMK md.164/1’de “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, (daha&helliip;)

09
Tem

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
İlamsız icra takiplerinde icra takibinin başlatılması üzerine yetkili icra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir. Başlatılan bu icra takibini durdurmak isteyen borçlu, ödeme emri kendisine tebliğinden itibaren belirtilen süre içinde borcunu ödemek veya bu emre karşı itiraz etmek zorundadır. Borçlu, belirtilen sürede borcu ödemez (daha&helliip;)

09
Tem

LİMİTED ŞİKETLERDE SERMAYE PAYLARININ DEVRİ NASIL YAPILIR ?

LİMİTED ŞİKETLERDE SERMAYE PAYLARININ DEVRİ NASIL YAPILIR ?
6102 Sayılı TTK m.595 vd. Hükmü uyarınca
1) Pay Devir Sözleşmesi
• Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır.
• Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, (daha&helliip;)

19
Eyl

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

Tüm dünyada dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan Arabuluculuk 2013 yılında “HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU” ile Türk Hukuk Sistemine alternatif olarak  getirilmiştir. Bu kanun ile taraflar içinde bulundukları uyuşmazlığı…

19
Eyl

KIDEM TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI

 

Kıdem tazminatı, işveren ile işçinin arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Bu tazminata hak kazanılması için işçinin yasada öngörülen asgari süre olan 1 YIL boyunca çalışmış olması gerekmektedir.

Bu tazminata hak kazanılması için çalışma süresi dışında birtakım koşullar yerine getirilmelidir. Bu koşullar;

19
Eyl

İŞÇİ ALACAKLARINDA İHBAR TAZMİNATI

İşçi ya da işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı nedenler olmadan feshetmesi halinde hak kazanılan tazminata ihbar tazminatı denir. Bu yazı kapsamında işçi bakımından ihbar tazminatı değerlendirilecektir. İhbar tazminatına hak kazanılabilmesi için yazılı bir iş sözleşmesi bulunması zorunluluğu…

19
Eyl

İŞE İADE DAVASI

4857 Sayılı İş Kanunu’nda işverenin hangi durumlarda iş akdini feshedebileceği belirlenmiştir. Bununla birlikte iş akdi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin hakkını korumak için kanunumuz işe iade davasını gündeme getirmiştir. İş Kanunu 20.maddesine göre iş akdi haklı neden olmadan sona erdirilen işçi belirli şartlar gerçekleştiği takdirde İŞE İADE DAVASI açabilecektir.

19
Eyl

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIĞI TANIMLAR

  • İŞ KAZASI:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre;

İş kazası 13. maddede hükme bağlanan şu beş durumda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır:

  1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada…
19
Eyl

HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, 2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Türk hukuk sistemine mahkeme dışı alternatif bir çözüm yolu olarak getirilmiştir. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile…

19
Eyl

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

“Dava şartı olarak arabuluculuk” kavramı yürürlüğe giren kanun ile ilk kez Türk Hukuku’na girmekte ve işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi hususlarında dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınmaktadır. Arabulucuya başvurulmadan…

19
Eyl

İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin tarafların, ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman sözleşmeyi fesih hakkı vardır. Bu hakkın dürüstlük kurallarına ve objektif iyiniyet kurallarına uyulmadan kullanılması halinde fesih hakkının kötüye kullanılması söz konusudur. Uygulamada, 1457 sayılı kanundan farklı olarak fesih hakkını kötüye kullanan işveren…

19
Eyl

İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SENDİKAL TAZMİNAT

Sendika özgürlüğünün korunduğu 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sendikal tazminat yeniden düzenlenmiştir.  Bu kanunun 25. maddesi sendikal güvencenin teminatıdır.  Mülga olan 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31.maddesi ile benzerlik gösterse de önemli farklılıklar da mevcuttur.

19
Eyl

KAT MÜLKİYETİ KANUNU MADDE 25: TAŞINMAZDA YAŞAMI ÇEKİLMEZ HALE GETİREN KOMŞUYA KARŞI DEVİR DAVASI AÇMA HAKKI

Kat maliklerinin yönetim gideri gibi para borçlarının yanında,

  • Ortak alanları ve kendi bağımsız bölümlerini diğer kat maliklerinin mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanma,
  • Ana gayrimenkulün bakımı için gerekenleri yapma…

 

19
Ağu

KONKORDATO

Ülkemizde 15 temmuz 2016 olayları sonrası ilan edilen OHAL kapsamında sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerin bu yönde karar vermesi engellenmiştir.

Bu durum karşısında Konkordato müessesesi uygulamada yeniden canlanmıştır.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre…

16
Oca

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle greve başlaması ile başlayan süreçte, 129 kadın işçinin ölmesi ile gelişen olay sonrasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde…

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by